El problema dels avions

Dos avions, aviķ 1 i aviķ 2, sobrevolen a la mateixa altura. L'aviķ 1 vola des d'un punt A cap a un punt B separats entre si per 9.000 km. L'aviķ 2 vola des del punt B cap al C. L'aviķ 1 vola a una velocitat constant de 1.000 km/h i l'aviķ 2 vola a 1.500 km/h. Transcorregut un temps t, la posiciķ de cada aviķ serā:

Es demana construir un full de cālcul que indiqui quina serā la distāncia mínima entre els dos avions en funciķ del temps transcorregut.

La distāncia entre els dos avions correspondrā a la hipotenusa del triangle que es forma entre aquests avions i el punt B. La fķrmula seria:

Construir el full de manera que la distāncia entre A i B, i les velocitats dels dos avions siguin dades variables.

Un model de full de cālcul que resolgui l'exercici podria ser:

També seria interessant adjuntar un grāfic aclaridor del problema


Enrigistreu el full amb el format habitual.

Noviembre de 2.008