Introducció al programari lliure
  Pràctica 2
 
 
 

Processador
de textos

El mòdul Writer de l'OpenOffice.org incorpora les eines bàsiques d'un processador de textos, juntament als recursos més avançats. Porta annexat un editor HTML.


En funció de les necessitats de cadascú en l'ús d'un processador de textos, utilitzareu amb més freqüència unes eines o unes altres.

Sobre el processador de textos de l'OpenOffice.org, es mostrarà quines funcionalitats hi trobareu i es presentarà una introducció de les seves possibilitats, sense aprofundir en el funcionament de cadascuna de les utilitats. Per una altra banda, moltes de les eines que utilitzeu habitualment funcionen de manera similar en diferents processadors de textos.

Es presentarà els diferents menús, moltes de les opcions que s'explicaran són comunes als diferents components de l'OpenOffice.org.

En aquesta pràctica, es mostrarà les funcionalitats del processador de textos de l'OOo accessibles des dels menús Archivo, Editar i Ver.

   
  El menú Archivo
   

Des d'Archivo, podeu fer accions que afecten tot el document. A la barra d'eines, s'ubiquen les icones amb algunes de les opcions que també trobeu al menú Archivo:

- Crear un document nou, obrir un document ja existent, desar i enviar per correu electrònic:


Opcions del menú Archivo a la barra d'eines

Fent clic sobre el triangle petit situat a la dreta de la icona per crear un document nou, es desplega un menú d'opcions per escollir el tipus de document.

- Exportar directament com a PDF, imprimir arxiu i previsualització:


Opcions del menú Archivo a la barra d'eines

Les funcionalitats que trobeu al menú Archivo són:

Nuevo crea un document nou , que pot ser de:

   
 
Text Full de càlcul Presentació
Dibuix Base de dades HTML
Formulari XML Document mestre Fórmula
Etiquetes Targeta de visita Crear un document a partir d'una plantilla
   
 

En funció de l'opció que escolliu, es configurarà l'entorn de l'OpenOffice.org.

Fent un clic a Abrir , s'obre el quadre de diàleg Abrir, amb el qual podeu cercar un document al vostre ordinador. Podeu obrir arxius ODT, OTT, SXW, STW, DOC, DOT, TXT, HTML, XML...

Diàleg Abrir

Des del diàleg Abrir , podeu:

 • Desplaçar-vos pels diferents nivells de carpetes, veure'n el contingut i crear carpetes noves.
 • Al camp Nombre també podeu escriure la URL d'un document que es trobi a Internet. Segons quin sigui el format del document, l'OpenOffice.org obre la finestra Seleccionar filtro, i heu d'escollir un filtre per obrir-lo.
 • Des de Tipo, podeu seleccionar que es vegin tots els arxius, o bé només un format en concret.
 • Si teniu un mateix document desat en diferents versions, a Versión podeu escollir la versió que voleu obrir.
 • L'opció Sólo lectura, si està activada, no us permet editar el document que obrireu.
 • Per obrir més d'un arxiu alhora, cal prémer Control, seleccionar-los i obrir.
 • Per esborrar un arxiu, primer el seleccioneu, feu un clic amb el botó dret del ratolí i, en el menú contextual, escolliu l'opció Eliminar.
 • Al menú contextual que s'obre fent un clic amb el botó dret sobre un arxiu, trobeu altres opcions, com canviar el nom, imprimir, crear un accés directe...

Des de Documentos recientes, podeu accedir als deu darrers documents oberts amb l'OpenOffice.org.

   
 
Des d'Asistentes accediu a uns diàlegs que us van guiant durant tot el procés per fer una sèrie d'accions:
   
 
 • Escriure una carta a partir de plantilles.
 • Escriure un fax introduint el contingut a un disseny que escolliu.
 • Configurar una agenda introduint noms, dates, hores, llocs... amb un disseny per escollir.
 • Crear una presentació.
 • Publicar una pàgina web: l'assistent converteix els documents que li indiqueu per poder ser visualitzats en un navegador, crea una pàgina índex amb enllaços per accedir als diferents documents, permet personalitzar el disseny i transfereix arxius FTP.
 • Convertir documents de StarOfficce i de Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) al nou format OpenDocument.
 • Convertir a euros les monedes (pessetes, escuts, marcs, francs... ) dels estats que han incorporat l'euro.
 • Importar dades d'adreces automàticament des de la llibreta d'adreces del Mozilla, Outlook...
 • Instal·lar diccionaris: l'assistent ajuda a descarregar diccionaris i a instal·lar-los. A Herramientas |Opciones | Configuración del idioma | Idioma podeu configurar les opcions de l'idioma i, a continuació, reiniciar per activar el diccionari nou.
 • Descarregar i instal·lar nous tipus de lletra.

Per a cada opció escollida, l'assistent us ajuda del principi al final: introduir el contingut, plantilles de disseny, previsualització, enviar, imprimir, descarregar, instal·lar...

   
 

Amb l'opció Cerrar , tanqueu totes les finestres obertes sense tancar el programa. Si un document té modificacions pendents de desar, l'OpenOffice.org us avisa.

   
 

La primera vegada que deseu un document és amb l'opció Guardar como . Des del diàleg Guardar como, podeu:

 • Desplaçar-vos pels diferents nivells de carpetes, veure'n el contingut i crear carpetes noves.
 • Des de Tipos de Archivo, podeu seleccionar amb quin format voleu desar el document. Si escolliu un format, només veureu els arxius amb l'extensió indicada.
 • Ampliación automática del nombre del arxivo desa l'arxiu amb l'extensió que, per defecte, es correspon amb el tipus d'arxiu. En el cas d'un document de text, l'extensió pròpia de l'OpenOffice.org és ODT.
 • Guardar con contraseña permet introduir una contrasenya per protegir l'arxiu la propera vegada que es vulgui obrir.

L'opció Guardar permet desar les modificacions fetes a un document que ja ha estat desat anteriorment.

L'opció Guardar todo permet, quan teniu més d'una finestra oberta amb els documents corresponents, desar alhora les modificacions fetes a tots els documents.

   
 
L'opció Recargar presenta el document actiu tal com es troba desat, eliminant les modificacions fetes des de l'última vegada que s'ha desat.
   
  Versiones... fa possible obrir i desar, amb un sol arxiu, un document que té diferents versions. Aquesta opció del menú es mostra activa després d'haver desat un document. Permet que diferents persones treballin amb un mateix document i que, posteriorment, es puguin comparar les modificacions fetes per cadascú. Els canvis incorporats a una versió del document es poden acceptar per integrar-los al document final, o bé es poden rebutjar. Al camp Guardar versión nueva de la finestra Versiones podeu escriure un comentari sobre cada versió, que no es veurà al document, que indiqui l'autoria dels canvis que es faran a cada versió.
   
 
Exportar i Exportar en formato PDF obre la finestra Exportar, que permet desar un arxiu amb les extensions PDF o XHTML.
   
 

L'opció Enviar:


Opcions d'Enviar

   
 
 • L'opció Enviar documento como correo electrónico obre el programa que teniu predeterminat com a client de missatgeria amb un missatge en blanc i el document actiu adjunt.
 • Escollint l'opció Documento Adjunto en formato PDF, converteix el document actiu en aquest format i l'adjunta a un missatge.
 • Quan treballeu amb documents molt extensos, l'opció Crear documento maestro us permet treballar amb documents més reduïts que després incorporareu al document principal.
 • Crear documento HTML permet desar un document en format HTML per visualitzar-lo amb un navegador.
   
 

A Propiedades podeu accedir a informació sobre el document actual.

   
 
 • General: nom del fitxer, format, ubicació, pes, data i hora de creació (de la primera vegada que s'ha desat), darrera vegada que ha estat modificat, signatura digital (si la té), darrera vegada que s'ha imprès, temps d'edició...
 • Estadística: nombre de pàgines, paràgrafs, paraules, caràcters...

També a Propiedades podeu introduir informació sobre el document. Al camp Descripción podeu escriure el títol, el tema, les paraules clau i els comentaris que es desaran amb el document.

L'opció Firmas digitales avala l'autoria del document i permet incorporar-hi un certificat digital.

Des de Plantilla podeu administrar les plantilles. Podeu desar un document nou com a plantilla, editar una plantilla, crear carpetes noves de plantilles... Per als documents de distribució múltiple, permet inserir automàticament dades des de la llibreta d'adreces.

   
 
Amb l'opció Vista preliminar , visualitzeu totes les pàgines del document. No permet editar l'arxiu. Per sortir, premeu l'opció Cerrar la vista preliminar.
   
 

Des d'Imprimir , accediu a les opcions d'impressió.

Configuración de la impresora permet escollir la impressora i configurar opcions d'impressió accessibles també des d'Imprimir.

   
 
El botó Terminar tanca totes les finestres i el programa. OpenOffice.org us pregunta si voleu desar els canvis abans de tancar.
   
  El menú Editar
   

El menú Editar incorpora opcions que permeten modificar el contingut d'un document.

Des de la barra d'eines, podeu accedir a algunes opcions del menú Editar: tallar, copiar, enganxar, desfer i tornar a fer, buscar i substituir i el navegador.


Opcions del menú Archivo a la barra d'eines

   
 

Fent un clic sobre el triangle situat a la dreta de la icona d'enganxar , us informa del tipus de fitxer del porta-retalls.


Format del fitxer del porta-retalls

Per a alguns formats, al desplegable podeu escollir entre diferents opcions d'enganxar. A l'exemple superior, escolliu enganxar text sense format.
   
 

Fent un clic sobre el triangle situat a la dreta de la icona Deshacer , es desplega una relació de les darreres accions que heu fet. Podeu seleccionar quantes voleu desfer.

Fent un clic sobre el triangle situat a la dreta de la icona Restaurar , trobeu una relació de les accions per restaurar. Podeu escollir quantes voleu restaurar.

 

 

 
L'opció Deshacer: desfà l'última acció que heu fet. L'acció que s'eliminarà es mostra a continuació de Deshacer.
   
 

L'opció Restaurar: permet tornar a fer una acció que s'havia desfet amb el comandament Deshacer:

L'opció Último comando: us informa sobre quina és l'última acció feta i permet repetir-la.

Per defecte, el nombre d'accions desades en memòria per desfer és de 100. Per modificar aquesta quantitat, aneu a: Herramientas | Opciones | OpenOffice.org | Memoria de trabajo.

   
 

L'opció Cortar retalla la selecció i l'ubica al porta-retalls.

Copiar ubica una còpia de la selecció al porta-retalls.

Pegar situa el contingut del porta-retalls al lloc on es troba el cursor. Si heu fet una selecció, serà substituïda pel contingut que enganxeu.

   
 

Aquestes accions també les podeu fer amb les dreceres de teclat:

 • tallar: Control + X
 • copiar: Control + C
 • enganxar: Control + V

Pegado especial... us permet escollir un format per al contingut del porta-retalls que voleu enganxar. Resulta molt útil quan voleu enganxar text sense format.

L'opció Seleccionar texto es mostra activa en documents de Sólo lectura. Permet fer una selecció sense que el cursor faci pampallugues.

Seleccionar todo selecciona tot el contingut del document.

   
 
Modificaciones fa referència a l'edició de les diferents versions d'un mateix document. Una versió d'un document no es pot editar, és de Sólo lectura. Les modificacions a una versió d'un document només es poden introduir amb l'opció Grabar.
   
 

Si treballeu amb versions, des de Modificaciones podeu activar o desactivar les opcions següents:

 • Activar l'opció Grabar permet introduir modificacions a una versió. Els canvis fets es mostraran subratllats i amb un color diferent.
 • Proteger grabación permet introduir una contrasenya per evitar una modificació del document amb l'opció Grabar.
 • Mostrar permet veure, al document original, les modificacions fetes a les diferents versions. Les diferències es mostraran amb colors diferents.
 • Aceptar o rechazar permet decidir, per a cada canvi, si s'incorpora o no al document original.
 • Comentario permet afegir un comentari a una modificació.
 • Unir documento unifica les versions en un mateix document. Es mostra el document original i els canvis introduïts a les diferents versions.

Comparar documento permet comparar un document original amb una còpia que ha estat modificada indicant on es troben els canvis.

Buscar i reemplazar permet cercar un text al document i substituir-lo, si es vol, per un altre text.

Activar l'opció Navegador obre la finestra que porta aquest nom. En documents extensos, resulta molt útil i facilita la navegació pel document. El navegador permet, per a cada categoria (imatges, capçaleres, taules, enllaços...), veure si hi ha elements al document. Fent un clic sobre els símbols + i -, feu que s'amaguin o es mostrin els elements. Al navegador, feu doble clic sobre l'element que busqueu, i el cursor immediatament el selecciona i us porta al lloc on està situat.

Per entendre el funcionament del navegador, obriu un document que contingui imatges, enllaços, taules... A sota de cada categoria, trobareu el nom dels elements que el document conté: gràfic 1, gràfic 2..., o bé objete 1, objete 2... Fent doble clic sobre un element d'una categoria, automàticament el cursor es desplaçarà i el veureu seleccionat.

Finestra Navegador

AutoTexto mostra suggerències per completar una paraula. Després d'escriure les tres primeres lletres, si coincideixen amb una entrada registrada a AutoTexto, es mostra una ajuda de color blau amb la resta de lletres per completar la paraula. Si premeu Retorn, accepteu la suggerència.

A l'OpenOffice.org les opcions del menú inactives es mostren grises i dins un marc blau quan passeu el punter per sobre. Les icones de la barra d'eines inactives es mostren de color gris.

   
 

Intercambiar base de datos obre la finestra Cambiar bases de datos..., que permet obrir un document que intercanviarà unes dades amb el document actual. Cal seleccionar als dos documents els camps que intercanviaran.

L'opció Campos permet editar un camp que s'ha introduït a Insertar | Campo.

   
 

Una Nota al pie és una informació addicional que s'ubica al final d'una pàgina o d'un document. S'insereix des del menú Insertar | Nota al pie... Poden estar numerades, o bé indicades amb un símbol. Des d'Editar | Nota al pie, podeu editar la Nota al pie.

Entrada del índice permet editar l'índex de contingut del document. Per crear un índex de contingut, cal anar al menú Insertar - Índices - Entrada...

Per inserir una base de dades bibliogràfica, cal anar a Herramientas | Base de datos bibliográfica. L'opció Editar | Entrada bibliográfica permet modificar-la.

Per inserir un enllaç a una pàgina d'Internet, cal anar a Insertar | Hiperenlace. L'opció Editar | Hiperenlace obre el diàleg Hiperenlace per fer-hi modificacions.

   
 

L'opció Vínculos permet editar els enllaços del document actual cap a altres documents.

L'opció Plug-in permet editar complements que amplien les funcionalitats del programa.

   
 

ImageMap permet editar les opcions d'un mapa sensible amb diferents àrees d'enllaços cap a altres documents o a una URL d'Internet. Cal seleccionar una imatge perquè es mostri activa al menú.

Editar un mapa d'imatges

Objeto permet editar un objecte que s'ha inserit amb el menú Insertar | Objeto.

   
  El menú Ver
   

Amb el menú Ver, podeu activar o desactivar opcions de visualització. Les opcions actives incorporen un senyal al davant.

A la barra d'eines, podeu accedir a algunes de les opcions del menú Ver: visualitzar fonts de dades, caràcters que no s'imprimeixen i escala.

   
 


Opcions del menú Ver a la barra d'eines

   
 

Configuración de impresión mostra l'aspecte que tindrà el document quan s'imprimeixi.

   
  Diseño para internet mostra com es visualitzarà el document amb un navegador.
   
 

Barras de herramientas configura quines barres d'eines voleu que es mostrin i quines no. Permet accedir a diferents barres d'eines útils i interessants.

   
 

Activant les diferents opcions, es mostren barres d'eines flotants o incrustades.

Podeu arrossegar una barra d'eines flotant per acoblar-la i fer-la fixa. El rectangle gris us mostra on se situarà. Quan deixeu de prémer el punter del ratolí, s'ubicarà.

També podeu desacoblar-la per fer-la flotant.

   
  Per tancar una barra d'eines flotant, és suficient fer un doble clic sobre la barra superior corresponent.
   
 
 

 

 
 

Exemples de barres d'eines que s'activen des de Ver | Barras de herramientas

   
 

Fent un clic a la icona de la barra d'eines, feu que es mostri la barra Dibujo a sobre de la barra d'estat. Fent un clic a la icona , feu que es deixi de mostrar.

Barra de estado mostra o amaga la barra d'estat. La barra d'estat us ofereix informació i opcions com:

 • El nombre de pàgines i el número de la pàgina actual
 • Determinar l'escala de visualització del document
 • Fer que el text nou que introduïu s'insereixi, INSERT, o es sobreescrigui, SOBRE
 • ...

Estado del método de entrada es refereix a la visualització d'una finestra anomenada Input Method Engine.

Regla mostra o amaga els regles horitzontals i verticals.

   
 

Límites del texto mostra o amaga el marc gris de la pàgina, que indica els marges de l'àrea que s'imprimirà.

   
 

Activar Marcas permet veure l'ombra de color gris que es mostra a sota d'un camp i d'altres indicadors. Per exemple, .

Nombres de campo permet veure el nom dels camps introduïts al document.

 

Es mostra el contingut del camp

Marcant l'opció Nombres de campo
es mostra el nom del camp

 

Caracteres no imprimibles permet veure els salts de paràgraf, de línia...

Párrafos ocultos es refereix a la visualització de text no visible, si n'hi ha al document.

   
 

Fuentes de datos permet veure a una àrea de la pantalla una font de dades.

   
 

L'opció Pantalla completa amaga les barres amb els menús i les eines. Des de Pantalla completa, clicant al botó Pantalla completa, torneu a veure de nou els menús i les eines.

Escala augmenta o redueix el zoom de visualització de la pantalla. Aquesta opció també és configurable des de la barra d'estat.

   
 
Fent clic al triangle petit situat a la dreta del símbol d'interrogació de la barra d'eines, podeu accedir als diàlegs per configurar quines icones de comandaments es mostraran a la barra d'eines.

Amunt