Introducció al programari lliure
  Pràctica 3
 
 
 

Processador
de textos

En aquesta pràctica, es mostrarà les funcionalitats que trobareu als menús Insertar i Formato.

El processador de textos de l'OpenOffice.org presenta, com podeu comprovar, unes funcionalitats àmplies i completes.

   
El menú Insertar
   
 

Des d'Insertar, podeu inserir elements al document: salts de pàgina, imatges, enllaços, objectes, àrees, marcs, símbols, etiquetes, marcadors, camps...

 
A la barra d'eines, trobeu icones per activar algunes de les funcionalitats del menú Insertar, per exemple, Hiperenlace.


Icona Hiperenlace a la barra d'eines

   
 

Salto manual... permet les opcions següents:

   
 
 • Salto de línea situa el cursor a la línia següent, sense crear un paràgraf nou. Si hi ha text a la dreta del cursor, el mou a la línia següent. Prement les tecles de majúscules i de retorn també es fa un salt de línia.
 • Salto de columna situa el cursor a l'inici de la columna següent. Si hi ha text a la dreta del cursor, el mou a la columna següent.
 • Salto de página mou el cursor al començament de la pàgina següent. Si hi ha text a la dreta del cursor, el situa a la pàgina següent. Prement les tecles Control i Retorn, feu un salt de pàgina.
   
 

Opcions de Salto manual...

   
 

L'opció Campos permet introduir automàticament al document la informació que indiqueu, com la data, l'hora, el número de página, el tema, el títol, l'autor/a... Aquesta informació es mostra al document amb un fons gris i un text genèric, com data, hora, títol, autor/a... Per visualitzar les dades que l'OpenOffice.org ha introduït automàticament, feu una previsualització o activeu Ver | Nombres de campo. Dades com l'autor/a, el títol, el tema... són les que heu fet constar a Herramientas | Opciones | Datos de usuario i a Archivo | Propiedades.

Des d'Editar | Campos o des del menú contextual que s'activa fent clic amb el botó dret del ratolí, s'obre el diàleg Campos on podeu configurar que el contingut d'un camp sigui fix o variable. Si deixeu camps variables, la propera vegada que deseu el document es modificaran: l'hora, la data, el número de pàgina... Des del diàleg Campos, també podeu configurar el format del camp.

   
 

Opcions de campos

   
  Símbolos obre la finestra que porta el seu nom. Seleccioneu una Fuente i una Área per cercar un símbol. Amb l'opció Aceptar, el símbol escollit s'insereix al document en el lloc on es troba el cursor.
   
 

Finestra Símbolos

   
 

Àrea permet inserir, al lloc on es troba el cursor, una secció nova al document.

   
 

A la finestra Insertar área, a Vínculos, podeu fer la crida a un altre document que s'inserirà dins l'àrea. Com que el document no està incrustat sinó vinculat, quan modifiqueu el document d'origen, també el veureu modificat dins l'àrea. Des de Columnas, podeu indicar quantes n'hi ha d'haver i el seu disseny. Podeu configurar també el sagnat, el color de fons... per a l'àrea nova.

Hiperenlace obre la finestra que porta aquest nom.

Per crear un enllaç a una adreça d'Internet, seleccioneu Internet a la columna de l'esquerra. Empleneu els camps Destino amb la URL i Texto amb el nom que es veurà al document. A continuació, premeu els botons Aplicar i Cerrar: ja tindreu el text amb l'enllaç al document.

Inserir un text amb un enllaç a una pàgina d'Internet

Per inserir un enllaç a un document que teniu en local, escolliu l'opció Documento de la columna de l'esquerra. Al camp Ruta, prement sobre la carpeta, indiqueu el camí del fitxer i, al camp Texto, escriviu el text que es mostrarà al document. Finalment, premeu les opcions Aplicar i Cerrar.

Inserir un text amb un enllaç a un document que teniu en local.
Atenció!: És un exemple d'enllaç que pot donar problemes

Atenció!: Heu de tenir en compte la ruta que indiqueu per cercar el document. En el cas de l'exemple superior, l'enllaç funciona, però deixarà de funcionar si moveu el fitxer o la carpeta de lloc.
Per garantir que l'enllaç funcioni encara que la carpeta s'ubiqui en un altre lloc, a un servidor web, per exemple, cal que el document d'origen de l'enllaç i el document de destí es trobin a la mateixa carpeta o al mateix directori de carpetes. Aleshores, al camp Ruta, modifiqueu manualment el camí. Continuant amb el vostre exemple, si el document d'origen i de destí es troben a la mateixa carpeta, a Ruta escriureu només lluna.odt. Si el document d'origen de l'enllaç es troba a un nivell superior, a Ruta escriureu: elnomdelacarpeta\lluna.odt.

   
 

Activant Encabezamiento predeterminado, situeu, a la part superior de la pàgina, una àrea on podeu inserir text, una imatge... La capçalera se situa a totes les pàgines del document. Desactivant Encabezamiento, suprimiu la capçalera amb el seu contingut. Un missatge d'avís us demana que confirmeu que voleu suprimir la capçalera.


Encapçalament. El marc gris no es mostrarà quan s'imprimeixi el document

   
 

A la finestra anomenada l'estilista, que s'activa al menú Formato | Estilo i formato, situeu-vos a l'opció Encabezamiento de la categoria Estilos de párrafo. Feu clic amb el botó dret i, al menú contextual, seleccioneu l'opció Modificar. S'obrirà la finestra Estilo de párrafo on podeu configurar opcions, com el color de fons de la capçalera, l'alineació, afegir-hi un marc, la font, la mida de la lletra... Feu un clic al botó Aceptar i s'aplicarà automàticament a la capçalera el format escollit. També podeu accedir a aquesta opció situant-vos a la capçalera, fent clic amb el botó dret del ratolí i escollint l'opció del menú contextual Editar estilo de párrafo.

Pie de página i Nota al pie... situen una àrea a la part inferior de la pàgina. Pie de pàgina s'insereix a totes les pàgines del document. Nota al pie s'insereix cada vegada només a una pàgina. Funcionen com Encabezamiento. Per modificar el format, aneu a l'estilista, que s'activa a Formato | Estilo i formato i feu un clic, segons sigui el cas, a l'opció Pie de pàgina o Nota al pie de la categoria Estilos de párrafo. Al menú contextual, escolliu l'opció Modificar i configureu un format nou. A Herramientas | Notas al pie podeu indicar les opcions de configuració.

   
 

Peu de pàgina
El marc gris no es mostrarà quan s'imprimeixi el document

Nota vista amb una previsualització
Una nota pot estar numerada o portar un símbol al davant

   
 

Per numerar les pàgines d'un document, inseriu, primer, un Pie de página. A continuació, amb el cursor dins el peu de pàgina, aneu a Insertar | Campos | Número de página.

L'opció Etiqueta només es mostra activa quan seleccioneu una imatge, quan situeu el cursor a una taula... i permet escriure un peu per a una imatge, per a una taula... Incorpora moltes opcions de configuració, com la inserció automàtica.

   
 

Exemple d'etiqueta

   
  Marca de texto permet situar, al lloc on teniu el cursor, un marcador invisible per a un punt on voleu tornar-hi més endavant. Fent un clic a l'opció del menú Insertar | Marca de texto, s'obre la finestra Insertar marca. Escriviu un nom per al marcador i premeu Aceptar. Al vostre exemple, heu creat al document tres marcadors que porten per nom completar, conclusions i revisar. Al navegador (Editar | Navegador), feu un clic sobre aquestes opcions i el cursor es desplaçarà automàticament al lloc on heu inserit la marca.
   
 

Navegador amb l'opció Marcas de texto

   
 

Referencia té un funcionament similar a Campos, però amb més opcions de configuració.

Nota permet inserir una nota al document amb un comentari. Incorpora la data i l'hora i, si es vol, prement sobre el botó Autor, també el nom de qui ha escrit la nota. Una nota mostra la forma d'un petit rectangle groc i se situa al lloc on teniu el cursor. No es mostra fent una previsualització o quan s'imprimeix el document. Fent doble clic al marcador de nota, s'obre la finestra Editar nota, que permet llegir el comentari i modificar-lo. Si a un document hi ha més d'una nota, unes fletxes pemeten llegir la nota anterior i la següent.

Finestra Editar nota

Script insereix una seqüència de comandaments script al document. Es mostra en forma de petit rectangle verd. Aquesta opció s'utilitza, principalment, quan es crea un document destinat a ser visualitzat amb un navegador.

Índices permet crear un índex de contingut. A Insertar | Índice teniu les opcions Entrada, Índices i Entrada bibliográfica. Per crear un índex nou, aneu a l'opció Índices. Podeu escollir el tipus d'índex que voleu crear: de contingut, alfabètic, d'il·lustracions, de taula... i podeu configurar un disseny. Un cop creat l'índex, per afegir una entrada nova, aneu a l'opció Insertar | Índices | Entrada.

 

Vista del diàleg per crear un Índex de contingut d'un document

   
 

Amb l'opció Sobre, podeu escriure el nom del destinatari/ària i del remitent, donar format i configurar la impressora per imprimir una carta.

   
 

Marco obre la finestra que porta el seu nom. Escolliu, per al marc que voleu crear, les mides (que després podeu modificar manualment), indiqueu si ha de tenir columnes, el color de fons... Dins el marc, podeu inserir text, imatges, objectes... Hi podeu afegir un enllaç, que s'activarà fent clic sobre el marc.

Podeu canviar el format d'un marc seleccionant-lo i anant a Formato | Marco. Seleccioneu un marc i feu un doble clic a sobre, també obrireu la finestra Marco.

   
 

Tabla permet inserir una taula al document. També trobeu la mateixa funció a Tabla | Insertar.

Regla horizontal permet escollir un dels dissenys per inserir un separador decoratiu al document.

Imagen permet inserir al document una imatge. Teniu dues opcions:

 • Inserir una imatge de l'arxiu. Imagen a partir de archivo obre la finestra Insertar imagen. Desplaçant-vos pels diferents nivells de carpetes, podeu cercar la imatge.
  L'opció Previsualización permet mostrar una previsualització de la imatge a la mateixa finestra Insertar imagen.
  Per defecte, la imatge queda incrustada i es desa amb el mateix document. Si activeu Vínculo, s'insereix la imatge vinculant-la amb l'arxiu d'origen. Marcant aquesta opció, si canvieu de lloc l'arxiu d'origen o envieu el document sense l'arxiu d'origen, la imatge ja no es mostrarà al document.
 • Inserir una imatge de l'escàner. Primer, cal seleccionar un escàner, a continuació, s'obre el controlador que porta incorporat el mateix escàner i, finalment, la imatge obtinguda s'insereix al document.
   
 

Vídeo y sonido obre la finestra Insertar vídeo y sonido. Permet afegir un fitxer de vídeo o de so al document. A Tipo podeu escollir quin format d'arxiu voleu que es mostri. Per reproduir un arxiu de vídeo o de so, cal anar a Herramientas | Reproductor de Medios.

Amb l'opció Objeto, podeu inserir un objecte al document. Escolliu si voleu inserir un objecte OLE, so, vídeo, una miniaplicació (applet de Java), una fórmula, un diagrama...

   
 
   
 

Per inserir un objecte OLE (full de càlcul, gràfic, dibuix, presentació, fórmula...) podeu crear-lo de nou, o bé cercar-ne un que tingueu a l'arxiu. Per defecte, l'objecte s'insereix incrustat i es desa amb el document.

Quan inseriu un arxiu ja existent, si marqueu l'opció Enlazar con archivo, vincula el document amb l'arxiu. Aleshores, quan torneu a obrir el document, si no hi ha l'arxiu, l'objecte OLE no es veurà.

   
 
 

Finestra Insertar objeto OLE

   
  L'opció Frame permet crear una finestra on es visualitzi un altre document. Cal indicar l'amplada, l'altura i crear el vincle amb el document que s'ha de mostrar.
   
 

Exemple de Frame

   
 

Archivo incrusta un document de text o HTML al lloc on es troba el cursor. Per inserir un document vinculat a un altre, cal fer-ho des de l'opció Insertar | Área.

   
  El menú Formato
   

Podeu donar format al document de manera:

 • Directa: seleccionant manualment un text o altres elements per aplicar-los un atribut.
 • A través dels estils, que es defineixen a la finestra Estilo y formato i, a continuació, s'apliquen. Modificant un estil, canvia el format de totes les parts del document on heu aplicat aquell estil.

Moltes opcions del menú Formato són accessibles des de la barra de format. Si no es mostra la barra de format, aneu al menú Ver | Barras de Herramientas | Formato. Activant les diferents icones, podreu aplicar format directe.

   
 
 

Opcions de format a la barra d'eines

   
 
   
  Fent una selecció i anant a l'opció Formato predeterminado, treureu el format (font, mida de la lletra, negreta...) que heu aplicat de manera directa. Aquesta opció no treu el format aplicat amb l'estilista.
   
 
   
 

Carácter obre la finestra Caracteres, on podeu escollir una font, un estil (negreta, cursiva...), una mida per a la lletra, efectes de la font (color, subratllat...), un color de fons... per aplicar a una selecció o a la paraula on es troba el cursor.

Fent un clic a l'eina Pincel de formato de la barra d'eines, copieu el format de la paraula on es troba el cursor, d'una selecció de text o d'un element seleccionat: taula, imatge... Un cop copiat el format, el punter mostra la icona del cubell i permet aplicar el mateix format fent un clic sobre altres paraules, seleccions o elements.

Fent un sol clic sobre el Pincel de formato , podreu fer una vegada l'acció de copiar i aplicar format. Fent doble clic, podreu aplicar totes les vegades que vulgueu el format copiat. En aquest segon cas, per desactivar el Pincel de formato, cal fer-li un clic a sobre.

Des de Párrafo , podeu indicar per al paràgraf seleccionat opcions com:

 • El sagnat abans i després del text.
 • L'alienació a l'esquerra, al centre, a la dreta o justificat.
 • El color de fons, el tipus de marc...

Numeración y viñetas permet escollir diferents opcions, distribuïdes en pestanyes, per aplicar a un text seleccionat.Finestra Numeración y viñetas

Pàgina..., aquesta opció està relacionada amb l'estilista. És el mateix tipus de diàleg que s'activa situant-vos sobre un estil de l'estilista i fent clic amb el botó dret escollint l'opció Modificar. Des de Página, podeu modificar un estil per a una pàgina. Podeu definir opcions com:

 • format i marges de paper
 • color de fons
 • encapçalament i peu de pàgina
 • marcs
 • columnes
   
 
   
 

Cambiar mayúsculas y minúsculas permet, seleccionant un text que contingui caràcters en majúscules, convertir-los a minúscules i a l'inrevés. Resulta molt pràctic quan hi ha molts caràcters per canviar.

Columnas permet escollir un disseny de columnes per aplicar a una pàgina o secció. També podeu configurar dissenys personalitzats de columnes.Configurar un disseny de columnes

Secciones es mostra actiu si heu inserit una àrea al document des d'Insertar | Área. Obre la finestra Modificar áreas. Fent un clic al botó Opciones, podeu modificar les columnes, el sagnat, el color de fons...

   
 
   
  Estilo y formato obre la finestra que porta el seu nom, anomenada també l'estilista o format dinàmic. Fent un clic a la icona Estilo y formato de la barra de format o fent un clic a F11, podeu fer que es mostri o es deixi de mostrar. L'estilista permet, amb pocs clics, canviar el format del document.
   
 
 

Finestra Estilo y formato

   
 

1. A les icones que es mostren a la part superior de la finestra, escolliu si voleu aplicar un estil de paràgraf , caràcter , marc , pàgina o de llistes . A la llista central, escolliu un estil.

2. Activeu el cubell.


Cubell desactivat


Cubell activat

3. Moveu el punter, que ara té forma de cubell , pel document fins a arribar al lloc on voleu aplicar l'estil. No cal prémer cap botó del ratolí.

4. Amb el mateix cubell, feu la selecció i s'aplicarà l'estil.

5. Deixeu anar el cubell, és a dir, el botó esquerre del ratolí.

Amb el cubell activat , podeu continuar aplicant l'estil a altres elements del document. Quan hàgiu acabat, feu un clic sobre el cubell per desactivar-lo.

Podeu crear un nou estil personalitzat de diferents maneres:

- Situeu-vos a sobre d'un estil de l'estilista i feu un clic amb el botó dret del ratolí. Al menú contextual, escolliu l'opció Nuevo. Al diàleg que s'obre, escriviu un nom per a l'estil i definiu-ne les característiques de format. Feu un clic a Aceptar i ja tindreu l'estil personalitzat a l'estilista.

- Primer, doneu format a un text o a un altre element de manera directa. A continuació, a l'estilista, feu un clic a la icona de la categoria (paràgraf , caràcter , marc , pàgina o de llistes ) de l'estil nou que voleu crear. Feu un clic al lloc del document on abans heu donat format directe per copiar l'estil. Feu un clic a la icona situada més a la dreta i escolliu l'opció Nuevo estilo a partir de selección. A la finestra Crear estilo, escriviu un nom per a l'estil i feu clic a Aceptar. El vostre estil es mostrarà a l'estilista.

Crear un estil nou a partir d'una selecció

   
 

Podeu eliminar un estil personalitzat situant-vos-hi a sobre, obrint el menú contextual i escollint l'opció Eliminar. Si elimineu un estil, desapareix del document el format aplicat amb aquell estil.

Per modificar un estil, situeu-vos a sobre i premeu amb el botó dret. En el menú contextual, escolliu l'opció Modificar.

Autoformato aplica al document les opcions de format, correcció i completar paraules que heu configurat a Herramientas | Corrección automàtica. Podeu aplicar-les mentre esteu escrivint, automàticament a tot el document, o bé que es mostri un diàleg amb una relació dels canvis proposats i que pugueu escollir quins accepteu i quins rebutgeu.

   
 
   
 

Ancla permet ancorar una imatge a una pàgina. Amb aquesta opció, encara que elimineu elements, la imatge no es pot esborrar.

Ajuste permet, després de seleccionar una imatge, escollir com ubicareu el text en relació a la imatge.

   
 
   
 

Alineación permet situar un o més elements seleccionats a la ubicació escollida: esquerra, centre, dreta, justificat, amunt, centrat verticalment o avall.

Donats diferents elements que se superposen, per exemple, diverses imatges, Organizar permet decidir per a cada element seleccionat on voleu situar-lo: més endavant, més endarrere, al fons...Opcions d'Organizar

Voltear permet invertir una imatge seleccionada, vertical o horitzontalment.

   
  Agrupar permet fer un grup amb diversos elements per moure'ls o aplicar format simultàniament. També podeu desagrupar-los.
   
 
   
 

Objeto permet donar format (mida, fons, línia...) a un objecte seleccionat.

Marco només es mostra actiu amb un marc seleccionat. Obre la finestra Marco, que permet configurar opcions de format.

Imagen només es mostra actiu amb una imatge seleccionada. Obre la finestra Imagen, que permet configurar opcions de format per a la imatge.

Situant-vos a sobre d'un document i fent clic amb el botó dret del ratolí, podeu accedir a diverses opcions de format que també es troben al menú Formato.

   
 
 

Opcions de format al menú contextual


Amunt