Introducció al programari lliure
  Pràctica 4
 
 
 

Processador
de textos

En aquesta pràctica, es mostrarà les funcionalitats que trobareu als menús Tabla, Herramientas, Ventana i Ayuda.

Com ja sabeu, una bona manera d'aprendre és anar provant i experimentant.

   
  El menú Tabla
   
Al menú Tabla, podeu inserir una taula a un document i editar-la.
   
 

Tabla | Insertar | Tabla obre la finestra Insertar Tabla. Definiu el nombre de files i columnes per a la taula que voleu crear. Formateado automàtico permet escollir un disseny per a la taula. Finalment, feu clic a Aceptar.

   
 

A la barra d'eines, amb el punter sobre la fletxa que hi ha a la dreta de la icona Nova taula, podeu crear ràpidament una taula.


Crear una taula

  Situant el cursor dins una taula ja creada, podeu inserir files noves o columnes noves amb l'opció Tabla | Insertar | Filas o bé Tabla | Insertar | Columnas, que obren les finestres corresponents.
   
 


Inserir files noves a una taula

   
 

Amb l'opció Borrar, podeu, després de situar el cursor al lloc adient, eliminar la taula sencera, una fila o una columna.

   
 

Eliminar una taula, una fila o una columna

Seleccionar una taula, una fila, una columna o una cel·la

   
 

Seleccionar, com el seu nom indica, permet fer la selecció de la taula, fila, columna o cel·la on es troba el cursor. Una altra opció per seleccionar una taula, fila, columna o cel·la és situar el cursor dins la taula i, amb el ratolí, arrossegar per fer la selecció.

Situant-vos dins una taula i fent clic amb el botó dret del ratolí, es mostra el menú contextual amb moltes opcions de configuració de la taula.

Quan treballeu amb taules, la barra d'eines flotant Tabla us permet crear i editar ràpidament les taules. Recordeu que les barres flotants s'activen a Ver | Barras de Herramientas i es poden acoblar.

   
 


Barra d'eines flotant Tabla

   
 

Unir celdas ajunta les cel·les seleccionades en una sola cel·la.

Dividir celdas divideix una o més cel·les en el nombre de cel·les que indiqueu.

Unir tabla ajunta dues taules consecutives, no separades per cap paràgraf. Quan hi ha diferents taules consecutives, un missatge us pregunta quines taules voleu ajuntar.

   
 
 

Ajuntar dues taules en una de sola

   
  Dividir tabla divideix, en el punt on es troba el cursor, una taula en dues.
   
 

Convertir permet convertir automàticament un text situant-lo dins una taula, o bé el contingut d'una taula convertir-lo a text.

Ordenar permet organitzar automàticament el contingut d'una taula a partir dels criteris que indiqueu: alfanumèric, ascendent, descendent...

Fórmula mostra la barra de fórmules del full de càlcul. Cada cel·la de la taula equival a una cel·la del full de càlcul.

A Formato de número podeu configurar el format de les hores, les dates, les monedes, els números...

   
  Formateado automàtico dóna format a la taula a partir del disseny que escolliu.
   
 
 

Aplicar a una taula un Formateado automático

   
 

Autoajustar ancho de columna o alto de fila permet, per a la columna o fila de la taula on estigui situat el cursor, indicar en centímetres l'amplada o altura que ha de tenir.

A Ancho de Columna, indiqueu si voleu modificar l'amplada de la columna 1, 2, 3... en funció del lloc on estigui ubicada, d'esquerra a dreta. A Ancho, indiqueu una amplada en centímetres i feu un clic a Aceptar.

   
 


Finestra Autoajustar ancho de columna

   
 

Una altra opció, Ancho óptimo de columnas i Altura óptima de filas: les columnes i les files s'ajusten automàticament a una amplada o altura òptimes, la de la cel·la més ampla o més alta. També podeu indicar, a Distribuir columnas equitativamente i Distribuir filas equitativamente, que les amplades i alçades siguin equitatives, és a dir, totes igual.

Autoajustar ancho de columna i Autoajustar alto de fila també es pot fer manualment estirant del marc de la taula.


Modificar l'altura d'una fila

   
 

Propiedades de la tabla obre la finestra Formato de tabla. Informa de les propietats de la taula (aliniació, columnes, fons, marc...) i permet modificar-les.

   
  El menú Herramientas
   
Al menú Archivo, heu vist com descarregar i instal·lar un diccionari. A continuació, es mostrarà com fer la revisió ortogràfica.
   
 

La revisió ortogràfica pot ser manual o automàtica . A la barra d'eines, trobareu les icones corresponents per activar o desactivar la revisió manual o automàtica.

   
 

Revisió ortogràfica manual

L'opció del menú Herramientas | Revisión ortográfica i la icona de la barra d'eines Revisión ortográfica obren la finestra que porta el mateix nom. Podeu revisar tot el document, o bé una part seleccionada. Per a cada error ortogràfic, podeu acceptar la suggerència del diccionari i canviar la paraula, o bé ignorar-la.

   
 
 

Finestra Revisión ortográfica

   
 

Revisió ortogràfica automàtica

Si està activa la revisió automàtica , al document l'OpenOffice.org us indica amb una línia vermella ondulada els errors ortogràfics. Situant el punter sobre la paraula amb un error, amb el botó dret del ratolí activareu un menú contextual amb opcions de correcció.

   
 

Revisió automàtica activada


Exemple de correcció ortogràfica amb menú contextual

 

Idioma permet accedir a la finestra Sinónimos i a la revisió de la separació sil·làbica.

Contar palabras us informa del nombre de paraules i caràcters del document actual.

   
 

A Corrección automàtica podeu configurar i personalitzar opcions de correcció del text, indicar excepcions... També podeu activar, desactivar i configurar la funció de completar paraules.

   
 

 

   
 

Númeración de capítulos, Numeración de líneas i Notas al pie obren les finestres que porten el nom corresponent. Permeten configurar opcions com:

  • L'estil de numeració basant-se en lletres (A, B, C...) majúscules o minúscules, xifres àrabs, xifres romanes...
  • Numerar automàticament els capítols, les línies...
  • Indicar el sagnat o la posició de cada línia en relació a les altres.

El format configurat s'aplica a través de la finestra Estilos i Formatos.

   
 

A Gallery , trobareu imatges i sons per inserir al document. Estan classificats per temes, i hi podeu afegir temes nous i elements. Arrossegant un element des de Gallery, el situeu al document.

   
 
 

Arrossegar un element de Gallery al document

   
 

La finestra del Gallery podeu obrir-la i tancar-la com una persiana, amb més o menys alçada. Es pot deixar activa, però tancada, de manera que es pugui obrir quan es necessiti.

 

Estirar la finestra del Gallery

   
  Reproductor de medios obre la finestra que porta el seu nom. Permet cercar un arxiu de so o de vídeo que tingueu arxivat i reproduir-lo.
   
 
 

Reproductor de vídeo i so

   
 

Per reproduir un arxiu que estigui incrustat a la pàgina, aneu a Ver | Barras de Herramientas | Reproducción de medios. A sobre de la barra d'estat, es mostra un reproductor. Seleccionant l'arxiu de so o de vídeo incrustat al document, podeu reproduir-lo utilitzant les diferents icones de control.

La icona permet cercar un arxiu nou de so o vídeo al vostre ordinador.

   
 
 

Reproductor de vídeo i so sobre la barra d'estat

   
 

 

   
  Asistente para combinar correspondencia, com el seu nom indica, ajuda a crear una carta o un correu electrònic que s'ha d'enviar a moltes persones. Cal indicar el document de base amb el contingut, seleccionar una llista d'adreces, tenir en compte el sexe del destinatari/ària en la salutació, configurar el disseny, personalitzar la correspondència amb el nom i l'adreça de cada destinatari/ària...
   
 

 

   
 

Ordenar, com el seu nom indica, ordena les files, paràgrafs seleccionats... seguint el criteri que indiqueu: per ordre alfabètic, numèric...

Calcular, a partir d'una fórmula, fa un càlcul i copia el resultat al porta-retalls.

Actualizar, com el seu nom indica, actualitza el contingut dinàmic que hi hagi a la pàgina: camps, vincles a altres documents...

   
 

Una Macro es basa en un esdeveniment que origina una seqüència de comandaments (moure el ratolí sobre un objecte, fer un clic sobre una imatge, un enllaç...).

Administrador de paquetes... permet afegir i treure extensions de l'OpenOffice.org

Configuración del filtro XML... permet crear i editar filtres per importar i exportar arxius XML.

   
 

Personalizar... permet modificar els menús i crear-ne de nous, afegir i treure icones de la barra d'eines, personalitzar les dreceres de teclat....

Opciones... permet configurar les vostres preferències: dades personals, idioma, indicacions sobre els colors de la interfície, imprimir... Les dades configurades es desen i es mostraran la propera vegada que obriu l'OpenOffice.org.

   
  El menú Ventana
   
Al menú Ventana trobareu les opcions:
   
 

Nueva ventana obre una finestra amb el mateix contingut que la finestra actual. Les modificacions fetes en una finestra s'apliquen, també, a totes les altres finestres que contenen el mateix document.

Cerrar ventana tanca la finestra activa.

   
  Al final del menú Ventana, trobeu una relació dels documents que teniu oberts amb l'OpenOffice.org. El document actiu mostra un punt negre al davant. Des de Ventana, podeu canviar el document actiu seleccionant un altre document obert.
   
  El menú Ayuda
   
Al menú Ayuda trobareu:
   
 

L'Ayuda de OpenOffice.org permet accedir al tutorial que porta incorporat el programa. Podeu trobar ajuda a través del contingut, l'índex i la cerca.

   
  ¿Qué es esto?: Prement aquesta opció, un interrogant es desplaça amb el punter i mostra una etiqueta amb ajuda contextual.
   
 
 

Ajuda contextual de l'OpenOffice.org

   
 

Asistencia us adreça a: http://www.openoffice.org

   
  Registro us connecta a: http://www.openoffice.org/welcome/registration20.html per registrar-vos com a usuaris d'OpenOffice.org. No és obligatori el registre.
   
 

Acerca de OpenOffice.org us informa de la versió i dels drets d'autor (copyright).

   
   
   
Atenció !

Busqueu i copieu un text de temàtica lliure i enganxeu-lo a un document nou de l'OpenOffice.org processador de textos. A títol orientatiu, pot ser un text d'unes 500 paraules. Inseriu al document una taula, una imatge i un enllaç a una adreça d'Internet o a un altre document. Doneu format al document manualment, o bé utilitzant l'estilista.

Si us animeu, podeu inserir altres elements al document, com poden ser capçaleres i peus de pàgina, camps, una àrea on es mostri un altre document, marcs, so i vídeo, etiquetes...

Deseu el document en format ODT, amb el nom del vostre identificador seguit del número 5.


Amunt