lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | Html | Pastilles en Capes Usuario: Anónimo 

Grau superior d'administració de sistemes informàtics
Desenvolupament de funcions en el sist. informàtic.
OnMuoseOver()  
Crèdit 5: Dfsi.
Crèdit 5: Dfsi.
Crèdit 5: Dfsi.
Crèdit 5: Dfsi.
Crèdit 5: Dfsi.

  OnClick
Exemple que mostra i oculta continguts en capes. Passeu o cliqueu a sobre dels enllaços.

Redireccions a UNIX

< fitxer Redirigeix l'entrada estàndard d'un comando. Exemple: grep hola < fitxer.

> fitxer Redirigeix la sortida estàndard d'un comando.

2> fitxer Redirigeix la sortida d'errors d'un comando.

>> fitxer Redirigeix la sortida estàndard afegint-la al final del fitxer.

comando1 | comando2 Redirigeix la sortida estàndard del comando1 a l'entrada estàndard del comando2

Caràcters Espacials

comando1; comando2 Executa diversos comandos indicats en la mateixa línia, un després d'un altre.

comando1 && comando2 Executa el comando2 només si el comando1 és correcte.

comando1 ¦¦ comando2 Executa el comando2 només si el comandol és correcte.

comando & Executa el comando en background (o segon plà) retornant el prompt a l'usuari perquè aquest pugui executar més comandos.

comando \ (contrabarra) Serveix per a indicar que el comando ocupa més d'una línia.

Home dir, Uid i Gid

directori HOME (d'un usuari): directori base del compte. Està emmagatzemat en la variable $HOME i es pot visualitzar amb echo $HOME

uid: nombre que identifica a cada usuari d'un sistema UNIX.

gid: nombre que identifica a cada grup d'usuaris d'un sistema UNIX.

Metacaràcters

* Per a indicar que val qualsevol caràcter o conjunt de caràcters.

? Per a un sol caràcter.

[caràcters] Per a indicar que pot substituir-se per qualsevol caràcter de la llista. Per exemple, ls [a-zABC] per a llistar com qualsevol fitxer que tingui com nom una lletra minúscula o les majúscules A, B o C.

Nivells d'arrencada

0 Perquè el sistema no arrencada.
1 Per a arrencar en manera monousuari,
   només pot connectar-se un usuari al
   sistema.
2 Per a arrencar en manera multiusuari sense
   NFS.
3 Per a arrencar en manera multiusuari
   complet.
4 No utilitzat.
5 Per a arrencar en manera X windows.
6 Per a realitzar un reboot del sistema.

Utilització de IF

#!/bin/bash
# Exemple d'utilització de la sentència if
if who | grep –s $1 > /dev/null
  then
    echo “$1 esta en el sistema”
  else
    echo “$1 no esta en el sistema”
fi

Utilització de CASE

#!/bin/bash
# Exemple d'utilització de la sentència case
# Nom del Fitxer: menu-editors
option=0
while [ $option -ne 3 ]
  do
    echo" EDITORS"
    echo "1.- vi"
    echo "2.- emacs"
    echo "3.- Salir"
    echo "Selecciona una opció"
    read option
    case $option in
    1)
      vi ;;
    2)
      emacs ;;
    3)
      echo "Fi del programa"
      exit ;;
    *)
      echo "Opción incorrecta" ;;
    esac
  done

Utilització de WHILE

#!/bin/bash
# Exemple d'utilització de la sentència while
compt=0
incre=1
while [ $compt -ne 10 ]
  do
    echo $compt
    compt=`expr $compt + $incre`
  done

Funcions

#!/bin/bash
# Nom del Fitxer: exemple_depuracio
TEST1=resultado1; TEST2=resultado2
if [ $TEST1 = "resultado2" ]
  then
    echo $TEST1
fi
if [ $TEST1 = "resultado1" ]
  then
    echo $TEST1
fi
if [ $TEST3 = "resultado3" ]
  then
    echo "comparación correcta"
fi

Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar