lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Estructures dinàmiques de memòria - Piles Usuario: Anónimo 
Piles de caràcters  
Element a apilar: =
 

Per entendre el funcionament de les piles ho compararem amb un exemple de la vida real. En el cas de les piles, recorrerem a l’exemple d’una pila de llibres. Si anem apilant llibres, cada vegada que en posem un de nou només el podrem posar a dalt de tot de la pila de llibres. Per treure’n un, la única solució consistirà en treure el de dalt de tot, ja que si en trec qualsevol altre, la pila se’m pot caure a terra.

Per tant una pila serà una estructura d’informació formada per elements homogenis que únicament permetrà que posem o eliminem elements per la part superior de la pila (dita top o cim). Degut a aquest funcionament, de les piles es diu que són una estructura LIFO (Last In First Out); el últim en arribar és el primer en sortir

Sobre una pila podrem definir una sèrie d’operacions bàsiques:

InicialitzarPila: crea una pila buida
Apilar o Push: Afegir un element al capdemunt de la pila.
Desapilar o Pop: Treure l’element del capdemunt de la pila,
PilaBuida?: Indicarà si la pila es troba buida o no.
Cim: Retorna l’element del capdemunt de la pila.

 
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar