El problema dels avions

Dos avions, avió 1 i avió 2, sobrevolen a la mateixa altura. L'avió 1 vola des d'un punt A cap a un punt B separats entre si per 9.000 km. L'avió 2 vola des del punt B cap al C. L'avió 1 vola a una velocitat constant de 1.000 km/h i l'avió 2 vola a 1.500 km/h. Transcorregut un temps t, la posició de cada avió serà:

Es demana construir un full de càlcul que indiqui quina serà la distància mínima entre els dos avions en funció del temps transcorregut.

La distància entre els dos avions correspondrà a la hipotenusa del triangle que es forma entre aquests avions i el punt B. La fórmula seria:

Construir el full de manera que la distància entre A i B, i les velocitats dels dos avions siguin dades variables.

Un model de full de càlcul que resolgui l'exercici podria ser:

També seria interessant adjuntar un gràfic aclaridor del problema


Enrigistreu el full amb el format habitual.

Noviembre de 2.008