Equacions de segon grau

Construïu un full de càlcul per resoldre equacions de segon grau de la forma
ax2+bx+c=0. La mecànica proposada és la següent:

 • L'usuari fixa els valors dels coeficients de l'equació a, b i c.
 • El full ha de calcular en primer lloc el discriminant de l'equació:
  D=b2-4ac
 • Si D és negatiu l'equació no té solucions amb nombres reals i el full només dóna un missatge explicatiu.
 • Si D = 0 l'equació té una única solució doble el full dó na un missatge explicatiu i calcula l'arrel.
 • Si D és positiu l'equació té dues arrels, el full dóna un missatge explicatiu i calcula les dues arrels.
 • Les fórmules per calcular les solucions són:

 • Tindreu que utilitzar una expressió condicional del tipus
  • SI(D<0;"situaci&oacute; 1";SI(D=0; "situaci&oacute; 2"; "situaci&oacute; 3"))

 • El full proposat serà similar al següent:


Enrigistreu el full amb el format habitual.

Octubre de 2.008