Ens ha demanat que li ajudem a validar l´entrada, en la seva zona segura, dels seus clients. Per a això ens dóna el formulari del costat i ens fa els següents requeriments de validació:
  1. Cap dels camps estigui buit.
  2. Que el dia i mes tinguin uns límits raonables: (1-31) i (1-12).
  3. L´any pot escriure´s amb 2 o 4 dígits.
  4. El dia, mes i any solament pot haver dígits.
  5. No estan permesos els caràcters que no siguin dígits en el NIF excepte l´últim que és obligatori, i serà igual en minúscula que en majúscula. Exemples: 12345678z 5196938L 5555n.
  6. De les tres possibilitats de documents (N.I.F., Passaporte o Tarj. Resid.) només validarem el N.I.F., alertant en cas contrari.
  7. En cas d´error ens ha de situar el cursor automàticament cap allà on s´ha produït l´errada.
  8. Si el formulari és correcte, que ens de la benvinguda.

CÁLCUL DE LA LLETRA DEL N.I.F.

El numero d´identificació fiscal està format pel numero del Document Nacional d´Identitat i una lletra al final.

Per a calcular la lletra, es divideix el numero del D.N.I. entre 23 i segons és la resta de la divisió, així serà la lletra:


 
- -
Seguridad
Resto: Letra: Resto: Letra: Resto: Letra:
0 T 8 P 16 Q
1 R 9 D 17 V
2 W 10 X 18 H
3 A 11 B 19 L
4 G 12 N 20 C
5 M 13 J 21 K
6 Y 14 Z 22 E
7 F 15 S