DÍGIT DE CONTROL

Introduir el codi del banc [4 dígits]
Introduir el codi de l´oficina [4 dígits]
Introduir el codi de control [2 dígits]
Introduir el codi del compte bancari [10 dígits]

Ara cal validar el numero de compte corrent per al que s´emplenarà el formulari anterior, es calcularà el dígit de control i si coincideix amb el donat pel client se li autoritzarà el pas.

Requeriments:
  1. Cap dels camps estigui buit.
  2. Tots els camps han de ser numèrics i de la grandària adequada (4 - 4 - 2 - 10)
  3. En cas d´error ens ha de situar el cursor automàticament cap allà on s´ha produït l´errada.
  4. Si el formulari és correcte, que ens de la benvinguda, i ens deixi treure tota la pasta.

Càlcul del codi de control d´un compte bancari.

DESCRIPCIÓ DEL CODI COMPTE CLIENT(CCC)

El CCC és una dada identificadora dels comptes, dipòsits, llibretes, etc., que els clients estableixen en les Entitats de Dipòsit. El conjunt del CCC ho faciliten les Entitats de Dipòsit als seus clients, i figura obligatòriament inscrit en els xecs de compte corrent.

El CCC està format per un conjunt de 20 caràcters numèrics, que responen a les següents dades:

Els codis d´Entitat i Oficina, així com el numero de compte,s´utilitzaran amb tots els seus dígits, és a dir, es completaran amb zeros a l´esquerra, si cal.

DÍGITS DE CONTROL

Com es va exposar anteriorment, verifiquen els codis d´Entitat i Oficina, el primer, i el nombre de compte, el segon.

Per a l´obtenció de cadascun d´ells, s´utilitza el mòdul 11: la suma dels productes obtinguts al multiplicar cadascuna de les xifres components dels elements pels pesos assignats, es divideix entre 11; la resta de tal divisió es dedueix de 11, el resultat de la qual és el dígit de control, amb les excepcions següents: si fos 10, es considerarà 1, i si fora 11, zero.

Els pesos a utilitzar, són els següents:

  6 - Unitat
  3 - Desena
  7 - Centena
  9 - Unitat de milerr
10 - Desena de miler
  5 - Centena de miler
  8 - Unitat de milió
  4 - Desena de milió
  2 - Centena de milión
  1 - Unitat de miler de milió

EXEMPLE: verifiquem el CCC del compte 122351 existent en l´oficina 101 de l´Entitat 72:

a) Primer dígit de control (Entitat i oficina)

A l´efecte de càlcul: 00720101

Xifres    Pesos
Unitat  1 X 6 = 6
Desena  0 X 3 = 0
Centena  1 X 7 = 7
Unitat de miler  0 X 9 = 0
Desena de miler  2 X 10 = 20
Centena de miler  7 X 5 = 35
Unitat de milió  0 X 8 = 0
Desena de milió  0 X 4 = 0
Suma = 68
La resta de la divisió de 68 entre 11 és 2, i al sostreure´l de 11, obtenim 9.

b) Segon dígit de control (Nombre de compte)

A l´efecte de càlcul: 0000122351
Xifres    Pesos
Unitat  1 X 6 = 6
Desena  5 X 3 = 15
Centena  3 X 7 = 21
Unitat de miler  2 X 9 = 18
Desena de miler  2 X 10 = 20
Centena de miler  1 X 5 = 5
Unitat de milió  0 X 8 = 0
Desena de milió  0 X 4 = 0
Centena de milió  0 X 2 = 0
Unitat de miler de milió  0 X 1 = 0
Suma = 85
Dividint 85 entre 11, resulta una resta de 8, i restant-lo de 11 obtenim 3.

Per tant, el CCC complet buscat és: 93

Compte complet: 0072 0101 93 0000122351


Altre exemple:
Entitat: 2100
Oficina: 150
DC: 63
Compte: 200455826
Numero complet del Compte: 2100-0150-63-0200455826
Valoració 3 Punts