lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Preguntes 1 tipus test Usuario: Anónimo 
Preguntes 1 Ssoo tipus test

1. Què s’entén per tecnologia LSI i VLSI?
Llenguatges i sistemes informàtics i Varis llenguatges i sist. inf.
Long Scale of Integration and very long
Large Scale of Integration and very large
Last Space of Integration and very last
2. Un sistema informàtic està composat per:
Software i hardware
Maquinari, programari, informàtics i dades
Màquines, persones i dades
Software, hardware, personal informàtic i informació

3. Quina afirmació és falsa? Un senyal digital...
pot prendre un nombre finit de valors
pot ser binari
és discret
pren qualsevol valor dins d’un rang finit

4. Quina és falsa? Un sistema de numeració ponderat...
és posicional
el valor de cada símbol depèn de la seva posició
la posició de cada símbol depèn de la coma decimal
el valor de cada símbol depèn del vector de pesos.

5. En quina suma no hi ha carry?
1111 + 111
111 + 1111
1010 + 1101
1010 + 101

6. Què és el rang de representació d’un sistema de numeració?
La categoria respecte al conjunt de sistemes
El conjunt de símbols possibles
El conjunt de valors representables amb n bits
El conjunt de símbols possibles amb n bits

7. En el sistema de representació excés a 2n-1...
Els negatius comencen amb 1
El rang és més gran que el de Ca2
No és simètric
Els positius tenen més pes que els negatius

8. Quin d’aquests números no està normalitzat?
0.1 x 10-3
0.1 x 2-3
0.0101 x 10-3
0.98001 x 16-1

9. En un sistema de representació en coma flotant, si augmentem la base implícita:
augmenta el rang i disminueix la precisió
augmenta el rang amb la mateixa precisió
augmenta la precisió i disminueix el rang
disminueix la precisió i disminueix el rang

10. Quina d’aquestes operacions és errònia?
1100 + 1010 = 10110
1010 + 1010 = 10100
1111 + 1111 = 11110
1001 + 1000 = 11001

11. En un sistema de representació en coma flotant, si augmentem el nº de bits de l’exponent:
augmenta el rang amb més precisió.
hi ha el mateix rang amb més precisió.
augmenta el rang amb la mateixa precisió
disminueix el rang amb més precisió.

12. Per representar enters en Signe i Magnitud, quina d’aquestes és falsa?
Hi ha dues representacions del 0
000 i 111 tenen el mateix valor amb 3 bits
És simètric
L’algorisme per sumar és diferent del de sumar naturals.

13. En binari, desplaçar un bit a l’esquerra o a la dreta s’associa a l’operació de:
sumar 2 i restar 2
multiplicar per 2 i dividir per 2
dividir per 2 i multiplicar per 2
restar 2 i sumar 2

14. El valor hexadecimal F és equivalent al 15 decimal?
Sí, sempre
No, mai
Només si el sistema és ponderat
Només amb dos bits

15. Quina és falsa?
1234 + AAAA = 48349(10
1234 + AAAA = 136336(8
1234 + AAAA = BCDE(16
1234 + AAAA = 1011110011011110(2Nota:
 
Aciertos:
 
Errores:
 
No Contestadas:
 
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar