lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Preguntes 2 tipus test Usuario: Anónimo 
Preguntes 2 Ssoo tipus test

1. Compilador de C++, MS-Access i MS-DOS són, respectivament:
Software comercial, de venda i d'aplicació
Software de sistema, d'aplicació i un sistema operatiu
Software d'aplicació, d'aplicació i de sistema
Software comercial, d'aplicació i un sistema operatiu
2. Un sistema operatiu és un element de tipus...
Físic
Lògic
Material
Abstracte

3. Les operacions bàsiques que pot fer un ordinador són:
de càlcul, d'aritmètica, de salt i d'entrada/sortida.
de salt, de vertical i de flick-flack.
de càlcul, de transferència de dades, de salt, i d'entrada/sortida.
d'aritmètica, de lògica, de salt i de transferència de dades.

4. El bus de dades, el d'adreces i el de control són, respectivament:
simètric, assimètric i assimètric.
unidireccional, unidireccional i bidireccional.
bidireccional, unidireccional i bidireccional.
assimètric, simètric i simètric.

5. Una instrucció de llenguatge màquina com STORE @500h <-- Reg1 és del tipus:
Transferència de dades.
Aritmètica.
Lògica.
Salt.

6. Una instrucció de llenguatge màquina com ADD Reg1, Reg2, Reg3 és del tipus:
Lògica.
Aritmètica.
Transferència de dades.
Salt.

7. Quina d'aquestes operacions no la fa la Unitat de Control:
interpretar instruccions.
fer cálculs aritmètics.
donar ordres a l'ALU.
portar dades de memòria i vice-versa.

8. Què són els flops i els megaflops?
fils d'operacions penjants i 1000 fils.
operacions de coma flotant i 220 operacions de coma flotant.
operacions de punt flotant i milers d'operacions de punt flotant.
free lipsticks on pages i 220 free lipsticks.

9. El registre comptador de programa (PC) serveix per:
emmagatzemar les instruccions d'un programa.
comptar quants programes hi ha en execució.
comptar les instruccions que no són de salt.
emmagatzemar l'adreça de la següent instrucció a executar.

10. Què emmagatzema el registre IR?
la instrucció a executar.
a on hem d'anar.
el programa a executar.
el procés a executar.

11. Un procés és un...
un programa font.
un programa a memòria.
el conjunt d'elements d'un programa a memòria, les instruccions, les dades, etc.
un programa en execució.

12. La CPU està formada per...
la Unitat Central de Procés.
la Unitat de Control i l'ALU.
la Unitat de Control i la Unitat de Procés.
cables i registres.

13. Si (a,b,c,d) = (1,1,1,1) quant val (not(not(a or b) and c) xor d)?
0
1
depèn
2

14. Si (a,b,c,d,e) = (1,0,1,0,1) quant val (not(not(a or b) xor d) nand c) nor e?
0
1
depèn
2

15. Si hi ha overflow on queda indicat?
al registre IR.
al registre PC.
al registre MAR.
al registre d'estat.Nota:
 
Aciertos:
 
Errores:
 
No Contestadas:
 
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar